به تکداک|تحقیق.پروژه.پایان نامه.مقاله.دانلود رایگان خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : پروژه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق
mered

پروژه آماده محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای

چکیده 
نگاهها بدنبال راهی هستند تا با ایجاد مزیت رقابتی و کاهش هزینه های تولید ،در بازار های هدف نسبت به رقبا سهم بیشتری داشته باشند.مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر ابزار مناسبی بودکه درسال 1985 برای ارزیابی وتعیین حوزه های کسب و کارمعرفی شد.این مدل کمک می کند تا تحلیل دقیق تری از سازمانها و شرکتهایی که توان ایجاد ارزش و مزیت رقابتی را دارند داشت. زنجیره ارزش مجموعه‌ای از عملیاتهایی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود.محصولات از میان حلقه های این زنجیره عبور می کنند و در هر حلقه ارزشی به محصول نهایی افزوده می گردد. معمولاً، هر حوزه کسب و کاری می بایست یک زنجیره ارزش داشته باشد، به این معنی که شرکت های متنوع (از لحاظ نوع کسب و کار)، چندین زنجیره ارزش دارند، که به طور افقی یا عمودی با هم ارتباط دارند یا اگر استراتژی تنوع، خطوط کسب و کاری مستقل از هم را ایجاد نماید، از این مدل می‌توان برای دسته‌بندی وشناسایی فعالیتها و محاسبه میزان افزایش ارزش افزوده هرفعالیت استفاده کرد.اگر شرکتی بتواند درشناسایی وتحلیل فعالیتهای ارزش زای تولیدی بدرستی عمل کند و آن را مدیریت کند،در این صورت می تواند میزان تاثیرهر فعالیت در فازهای تولید را محاسبه و جهت حذف یا توسعه فعالیتی خاص با آگاهی کامل از وضعیت موجود و نتیجه آتی اقدام نمود. در این تحقیق بر مبنای  مدل پورتر فعالیتهای ارزش زای شرکت خزر برق در دو بخش اصلی وفرعی شناسایی و هزینه های فعالیتها در هر فاز ومجموع آنها وهمچنین میزان ارزش افزایی هر فعالیت و هر فاز و در نهایت در انواع محصولات این شرکت به طور جداگانه دقیق محاسبه میگردد.شرکت خزر برق می تواند از نتایج بدست آمده در اصلاح فرآیند تولید و تغییر در میزان تولید انواع محصولات و همچنین بازنگری در بخشهای فروش وخدمات پس از آن ،استفاده نماید.

فهرست :

فصل اول: طرح تحقیق
 مقدمه
 بیان مسئله
شناسایی فعالیتهای شرکت
 اهمیت و ضرورت تحقیق
 هدف کلی و اهداف جزئی تحقیق
 سوال یا فرضیه تحقیق
 چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق
 تعریف عملیاتی ونظری ٬ اصطلاحات
فعالیتهای اصلی
فعالیتهای حمایتی
 قلمرو زمانی ومکانی تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق
 مقدمه
 مدل زنجیره ارزش پورتر
ملاحظات مدل پورتر
ارزش افزوده چیست؟
روش‌های محاسبه ارزش افزوده
 نگرش زنجیره ارزش در طراحی زنجیره تامین
 علت استفاده پورتر از زنجیره ارزش
 حاشیه سود
 زنجیره تامین
 ایجاد مزیت در هزینه بر اساس زنجیره ارزش
 طراحي مدل زنجيرة ارزش در ابعاد كلي صنعت
ده عامل پیشران در هزینه ها
مدل مفهومي زنجيره ارزش تسهيم اطلاعات
چه مواردي هزينة فعاليت هاي زنجيرة ارزشي را تعيين مي نمايند ؟
محركهاي ساختاري هزينه
محركهاي اجرايي هزينه
رقابت هزينه اي
سه بخش در زنجير ارزشي شركت تفاوت هزينه بر حسب رقبا
تصحيح معايب هزينه اي مربوط به عرضه كننده ( فروشنده )
اصلاح معايب هزينه هاي داخلي
تجزيه و تحليل زنجيره ارزش
 زنجيره رزش و تجزيه و تحليل هزينه
 تعريف زنجيره ارزش به منظور تجزيه و تحليل هزينه
رفتار هزينه ها
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
تحلیل زنجیره ارزش در خوشه مبلمان تهران
مقاله تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش سازمانی
برنامه ریزی منابع انسانی چیست؟
تحلیل زنجیره ارزش صنایع فرآوری سیب زمینی استان اردبیل
تحقیقات خارجی
نوآوری زنجیره ارزش
زنجیره ارزش
راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش

فصل سوم:روش تحقیق
 روش تحقیق: کاربردی توصیفی
 جامعه آماری
 متغیرها
 ابزار جمع آوری اطلاعات
 روایی ابزار
 مراحل اجرا
 روش محاسباتی
 نحوه محاسبه ارزش افزوده
روش تفریقی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
انواع تابلو ها از نظر سطح ولتاژ
 بررسی سوال فرعی اول تحقیق
مرحله اول تدارکات ورودیها
مرحله دوم: عملیات ساخت و تولید
قسمت های مختلف کارگاه تابلو سازی
قسمت فلز کاری
قسمت رنگ
قسمت مونتاژ الکتریکی
مرحله سوم: تدارکات خروجی
مرحله چهارم: بازاریابی و فروش
مرحله پنجم :خدمات پس از فروش
  بررسی سوال دوم فرعی
مرحله اول : تدارک ورودیها
مرحله دوم: ساخت و تولید
 لیست هزینه های مراحل تولید درانواع محصولات
مرحله سوم: تدارکات خروجیها
مرحله چهارم: بازاریابی و فروش
مرحله پنجم: خدمات پس از فروش
 بررسی سوال سوم فرعی
سهم و میزان هر کدام از فعالیتهای ارزشی در ارزش افزوده کل
محاسبه در صد هزینه های هر فاز
درصد ارزش افزوده هر فعالیت در انواع محصول
درصد ارزش افزوده ایجاد شده در انواع محصولات

فصل پنجم: نتیجه گیری
 مقدمه
 مقایسه با دیگر تحقیقات
شرکت خزر برق ساحل
مبلمان خوشه تهران
شرکت خودرو سازی ایران
زنجیره ارزش صنایع منتخب استان اردبیل
بهبود مستمر زنجيره هاي ارزش – تأمين
تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش
نوآوری در زنجیره ارزش
زنجیره ارزش
راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش
 محدودیتهای تحقیق
 محدودیتهای محقق
 پیشنهاد به شرکت خزر برق
 پیشنهاد به دیگر محققین
 نتیجه گیری
منابع

بنگاهها بدنبال راهی هستند تا با ایجاد مزیت رقابتی و کاهش هزینه های تولید ،در بازار های هدف نسبت به رقبا سهم بیشتری داشته باشند.مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر ابزار مناسبی بودکه درسال 1985 برای ارزیابی وتعیین حوزه های کسب و کارمعرفی شد.این مدل کمک می کند تا تحلیل دقیق تری از سازمانها و شرکتهایی که توان ایجاد ارزش و مزیت رقابتی را دارند داشت. زنجیره ارزش مجمو ...